: מדיניות פרטיות

 : אלו המקרים בהם נעביר את המידע שלך 

אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין
אנו עשויים לחלוק את הנתונים האישיים שלך עם קטגוריות של הצדדים המפורטים להלן למטרות המפורטות לעיל.
 רשויות מס ומכס, רשויות רישום ציבור, רגולטורים ורשויות אחרות;
השותפים העסקיים שלנו, ספקים וקבלני משנה; אלה כוללים קבלנים המספקים לך שירותים בשמם כגון ספק שירותי צד שלישי המציע, כמו גם הספקים האחרים שלנו נחשבים כמעבד מטעמנו, כפי שהורה על ידינו;
אנליזה וספקי מנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ואופטימיזציה של השירותים והאתר שלנו (כמעבד הפועל בשמנו ובהוראתנו);
 בנקים, עורכי דין, רואי חשבון ומבטחים;
 ישויות המעורבות בעיבוד תשלומים, בדיקת אשראי ופעולות נגד הונאות, מניעת פשע/גילוי, הערכת סיכונים וניהול ופתרון סכסוכים.
כאשר צדדים שלישיים אלה הם המעבדים את המידע, אנו דורשים מהם לכבד את האבטחה של הנתונים האישיים שלך לטפל בהם בהתאם לחוק.
אנו לא מאפשרים למעבדי צד שלישי שנבחרו בקפידה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרותיהם האישיות, אלא רק לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות ספציפיות ובהתאם להנחיות שלנו. חלק מהצדדים הנזכרים לעיל, לדוגמה, יועצים מקצועיים ורשויות רבים, הם בקרים אשר, כמונו, כפופים לחובות ספציפיות תחת חוק הגנת המידע, ולהם יש הודעות פרטיות משלהם המפרטות כיצד הם מתמודדים עם נתונים אישיים.
אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה
ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה בכל אמצעי(פייסבוק,גוגל אינסטגרם ועוד). לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר
למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.


מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שהקליד וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגרי  המידע  של חברה או מי שהתבקש על ידיה, וכי ייעשה בנתונים אלה שימוש למטרת פרסום,קידום מכירות לצרכי עידוד נאמנות בדיקה סטטיסטית ,סקרים,לבדיקת תלונות הודעות ,על מבצעים עידכונים חדשים
.שימוש באחד מהדברים שצוינו במסמך זה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות
 בנוסף מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה על שימוש או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל תביעה טענה בעיה  על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.
החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים .בפרט
הקונה מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית לתת את פרטיו וכי הלקוח מוסר על דעתו בלבד. הנרשם מאשר באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בפרטים לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו 
 מי שנרשם למועדון הלקוחות ואינו רוצה לקבל עוד הודעות שלחו לנו מייל ונסיר אותכם בהקדם
האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שנמסר בכל דיוור ובמקרה זה החברה
תפעל בהתאם להוראות שנמסרה לה
הרוכש מאשר שבכל השארת פרטים טרוקלי יוכלו לשלוח לו הודעות בכל דרך שהיא

:  שמירה על סודיות

. החברה אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי
אנו נעשה כמיטב יכולתנו, באמצעים העומדים לרשותנו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. 
אנו נעשה כמיטב יכולתנו, באמצעים העומדים לרשותנו, לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
  האתר משתמש בתקני האבטחה על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותינו. החברה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
אתר זה מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים להגנה על המידע באתר.
במקרים שאינם בשליטה או קורים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרום ללקוחות או למי מטעמה, אם מידע אבד או מגיע לגורם עוין שיעשה בו שימוש שלא אסור.
אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי הקונים הרשומות באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות והעברת המידע ללקוחה

:סמכות מקומית

בחתימתי אני מבין ונותן את הסכמתי, כי בכל מצב של סכסוך משפטי ו/או תביעה בבית משפט
הסמכות המקומית תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז באר שבע. בקשר למוצרים ו/או לשירותים שאני רוכש מחברת טרוקלי ישראל אופנה או מאתר זה, הסמכות
הייחודית והבלעדית לדון בתביעה תהא של בית משפט בעיר באר שבע בלבד, ולא בשום עיר אחרת . .בישראל